וועד הנהלה שמעה

ועד הנהלה | עדכון אחרון: 22/08/2021 13:31
תמונות חברי מזכירות שמעה 2.8.21

"הוועד המקומי" (ועד היישוב)

הוא הגוף הנבחר על ידי על ידי תושבי היישוב.

 הוועד המקומי מפעיל את האגודה השיתופית החקלאית או הקהילתית לצורך ניהול ופיתוח היישוב.

היישוב מנהל את עצמו באמצעות נבחרי חברי האגודה.

 

מה תפקיד הוועד? לוועד אחריות על עיצוב כיווני ההתפתחות העתידיים של היישוב, שנגזרים מהחזון היישובי. לכן, מומלץ שהוועד ייזום ויוביל מהלך מוסכם לעיצוב חזון היישוב והפעולות הנגזרות ממנו. מתבקש שהוועד יוביל מהלך זה על ידי עיצוב תהליך יסודי ומקצועי שבו ישתתפו מירב התושבים.

להשקעה בתהליך מוסדר ושיטתי של עיצוב חזון היישוב ישנם לפעמים מחירים, אך ההשקעה ניהול היישוב - חזון, תכנית אסטרטגית, מוסדות, תפקידים ויחסי גומלין בין השותפים - 11- שווה, כי לרווחים המתקבלים מתהליך זה תפוקות משמעותיות ביותר בהתפתחות היישוב ובאיכות החיים החברתיים.

 

ועד האגודה מונה לפחות 5 חברים. הוועד נבחר אחת לשנתיים/שלוש שנים (בהתאם לנקבע בתקנון), על ידי חברי האגודה.

הוועד כפוף לאסיפה הכללית של האגודה וממנה הוא מקבל את סמכויותיו.


הוועד אחראי על אספקת השירותים המוניציפליים ביישוב והוא זה שמקבל את ההחלטות בכל נושא ועניין הקשור להתנהלות היישוב, בין השאר:

  • לגבות מס חבר מחברי האגודה (כמוגדר בתקנון)
  • לכנס את אסיפת החברים אחת לשנה ולקבל ממנה אישור לתקציב השנתי ולדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים
  •  להעסיק עובדים (בכפוף לחוקי העבודה הנהוגים במדינה)
  • לעסוק בפעילות כלכלית, עסקית וחברתית (בכפוף לחוקי המדינה ולתקנון האגודה)
  •  להגדיר ולבחור את חבריו (בהתאם לתקנון האגודה)
  • לספק שירותים לחברי האגודה בלבד – אלא אם התחייב אחרת.

מישורי העבודה של חברי הוועד תחומי הפעילות של הוועד מגוונים ומשתרעים על פני נושאים רבים. כללית, הוועד פועלבשלושה מישורים:
א. במישור הפוליטי - לקדם את החלטות המועצה ולייצג את היישוב במוסדות המועצה
ב. במישור המקצועי - ליבת הפעילות - קידום ענייני היישוב ומתן שירותים שיהלמו את צורכי התושבים.

לשם כך מצופה מחברי הוועד להשקיע מאמצים וזמן על מנת לרתום גורמים רבים ככל הניתן שיהיו מסוגלים ומעוניינים להיות שותפים ולתרום לפיתוח היישוב וכן, לתאם
את השירותים שהמועצה מספקת ליישוב.

ג. במישור המידע ופרסום לתושבים. המידע הוא אחד מהרכיבים המשמעותיים ביותר ביצירת המרקם הקהילתי-חברתי של היישוב. הוועד מחוייב לבצע את פעילותו בשקיפות, למעט בנושאים שחלה עליהם צנעת הפרט. מטרת השקיפות היא להעביר לתושבים מידע על נושאי היישוב העומדים על הפרק, להביא את הנושאים לדיון ציבורי, להביא למעורבות התושבים וכן לאפשר להם לתרום ידע וניסיון בנושאים אלה .


בהקשר זה תפקידי הוועד הם:
1.  לפרסם בציבור מידע רלבנטי על האירועים המרכזיים המתרחשים ביישוב
2. לפרסם את החלטותיו. פרסום ההחלטות יוכל להביא לדיון ציבורי בנושאים העומדים על סדר היום הקהילתי - ועל כך יש לברך.
3. לדווח בכתב (דואר אלקטרוני וכיו"ב) לציבור

 

סיכום:
מגוון התחומים והמשימות הנמצאות על "שולחן העבודה" של הוועד הוא גדול ואין אדם אחד שיכול להקיף את כולן. מומלץ לחלק את המשימות כך שכל חבר ועד יהיה אחראי על מספר קטן של נושאים בהם הוא מתעניין והוא זה שיהווה את הכתובת לפניות הציבור וישמש כאיש הקשר לוועדות העוסקות בנושא. הוא גם זה שיהווה את מקור המידע לשאר חברי הוועד בבואם לקבל החלטות בעניין.

 


 

פרוטוקולים


אלבומים