בקשה לרישום למעון יום – לשנה"ל תשפ"ב 2021-2022

תאריך רישום למעון שמעה ניתן להירשם בתקופה שבין ה – 18/04/2021 עד 31/05/2021 לאחר הרישום יגבו :

 • דמי רישום ע"ס 133 ₪ דרך הוראת הקבע לישוב . לאחר תאריך 31/05/2021 ע"ס 183 ₪ .
 • תשלום דמי ביטוח ע"ס 34 ₪ יגבה עם התשלום הראשון.
 • בחודש הסמוך לרישום תגבה מקדמה ע"ס 561 ₪, סכום המקדמה יקוזז מהתשלום הראשון, הורים אשר יודיעו על ביטול הרישום עד 31/07/2021 זכאים להחזר המקדמה, לאחר תאריך זה אין זכאות להחזר המקדמה.
 • תשלום קבוע של 150 ₪ מידי חודש, שיתווסף למחיר משרד הכלכלה לפי נוהל " סל שירותים חורג" של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים האגף למעונות יום ומשפחתונים.
 • שכר הלימוד ישולם באמצעות הוראת קבע בלבד! הרשמה לפעוטון מותנית בהסדרת הו"ק לתשלום שוטף ללא הסדרת אמצעי תשלום קבוע לא יהיה ניתן להירשם .

 

- נספח א'-

כללי                                                                                          

 1. יש למלא את הבקשה על נספחיה, במקומות שנועדו לכך, ולהחזיר ליישוב עד לתום מועד ההרשמה, כפי שפורסם מטעם היישוב.
 2. לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת הזהות של האם + ספח בו רשומים פרטי ילדים.
  • כל הבקשות להנחות ייעשו ישירות מול המוקד של משרד התמ"ת, הגשת הבקשה הינה באחריות ההורים בלבד. ילד שלא יהיה רשום במשרד התמ"ת עד לתאריך 10.10.2021 היישוב יהיה רשאי לסרב לקבלו למעון.
  • ע"פ דרישות משרד התמ"ת גם הורים שלא מעוניינים / זכאים לקבל הנחה להירשם בתחילת השנה ולבדוק כי ילדם רשום במשרד התמ"ת.
 3. היישוב יהיה רשאי לסרב לקבל ילד שביקר במעון בשנה שהסתיימה והוריו לא סילקו את כל חובותיהם בגין שנת הלימודים החולפת.

 פתיחת המעון והרכב הכיתות

 1. היישוב אינו מתחייב לפתוח את המעון בשנת הלימודים תשפ"ב אלא אם יהיה רישום של 20 ילד.
 2. במידה והיישוב לא יפתח את המעון, יוחזרו דמי הרישום ששולמו.
 3. בוטלה ההרשמה ע"י ההורים – לא יוחזרו דמי הרישום.
 4. הרכב הכיתות במעון נקבע מדי שנה ע"י הצוות החינוכי ביישוב בהתחשב במס' הילדים ובגילם של הנרשמים למעון.
 5. החלוקה לקבוצות הגיל במעונות תתבסס על נתוני הרישום שיהיו בפועל ביישוב ב- 31.07 בכל שנה.
 6. בשיבוץ לקבוצות, ע"פ נתוני הרישום עד ה- 20.07  תינתן עדיפות בראש ובראשונה לילדי היישוב, של אותו מעון.
 7. ילדים מיישובים אחרים ישובצו בקבוצות על בסיס מקום פנוי בתאריך הנ"ל.
 8. כל נרשם לאחר תאריך זה, ישובץ על בסיס מקום פנוי ביום הרישום בפועל  (על בסיס "כל הקודם זוכה").
 9. בשום מקרה לאחר ה- 31/07 לא ידחה רישום של ילד/ה  מיישוב / שכונה אחרת, על-מנת "לשמור" מקום פנוי לטובת רישום עתידי של ילד מהיישוב, למעט במקרה של חזרה מחופשת לידה.
 10. תאריכי כניסה מרוכזים למעון יתקיימו רק בתאריכים :  01.12.21, 01.03.22, 01.05.22.

מועדי פעילות המעון

 1. 1. מס' ימי ושעות הפעילות של המעון נקבעים ע"י משרד התמ"ת, לפי לוח חופשות הר חברון מגזר דתי . הממשלה רשאית לפי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא לשנות במהלך שנת הלימודים את ימי ואו שעות הפעילות במעון.
 2. 2. ימי הפעילות ושעות הפעילות לרבות לוח החופשות יחולקו ויוצגו על גבי לוח המודעות שבמעון, לאחר פרסומם ע"י התמ"ת.
 3. 3. במטרה להקל על קליטת הילדים במעון מתבקשים ההורים לקחת את ילדיהם ולהוציאם מן המסגרת ביום הראשון והשני בהתאם לשעות ההסתגלות הנקבעות בפעוטון.

שעות הפעילות

 1. ידוע לנו כי: שעות ההפעלה של המעון:  בימים א-ה בין השעות  7:00-16:00  / יום ו' - בין השעות  7:00-13:00 לא יופחת תשלום לילד אשר מסיבות כלשהן לא ניצל את מלוא שעות הפעילות .
 2. אנו מתחייבים להוציא את הילד לא יאוחר משעת סגירת המעון ב 16:00.(הורה שיאחר ללא קשר לזמן האיחור ייקנס בסך של 60 ₪ . הגורם המוסמך לדיווח על איחור הוא מנהלתהמעון או מי מטעמה).
 3. חודשי הפעלה:  ידוע לנו כי המעון פועל  מתאריך 29/08/2021 יום סיום שנת הלימודים טרם נקבע ע"י משרד התמ"ת.

שיבוץ הילדים בכיתות

 

שיבוץ הילדים בכיתות יעשה עפ"י גילם ובהתאם למס' הילדים הנרשמים למעון. לפי שיקול דעת הצוות המקצועי של המעונות.

היישוב רשאי לערוך, במהלך שנת הלימודים, שינויים בהרכב הכיתות ע"י איחוד ו/או פיצול כיתות קיימות וכן העברת ילדים מקבוצה לקבוצה בהתאם למספר הילדים במעון ובקבוצות ולכן, תיתכן העברת ילדים ע"פ שיקולים מקצועיים.

 1. גיל הרישום - למעון יתקבלו: ילדים אשר נולדו החל מ – 2019
 2. ילדים אלו יהיו זכאים לתמיכה (השתתפות בעלות שכר הלימוד) בהתאם למבחני תמיכה, כפי שיקבע המשרד וכפי תוקפם מעת לעת.
 3. תזונה - הילדים יקבלו לאכול במעון 3 ארוחות עפ"י תפריט המאושר ע"י הפיקוח על המעונות.
 4. ועד הורים
  • בפעוטון יבחר "ועד" ע"י ההורים.
  • הועד לא יהיה רשאי לקבל החלטות שיש בהן משום פגיעה בנוהלי המסגרת ובעבודתה השוטפת.
  • החלטות ועד ההורים מחייבות את כל ההורים לרבות מי שהתנגד להן במהלך הישיבה ו/או לא נכח בה.
  • היישוב אינו אחראי לפעולות הועד ולכל החלטה שתתקבל בו.
 5. ביטוח
 • היישוב / המועצה ערך ביטוח אחריות צד שלישי בגין אחריותו לנזקי גוף העלולים להיגרם לילד עקב שהותו ו/או פעילותו וזאת מחמת רשלנותו ו/או מי מטעמו.
 • יחד עם זאת הנחת כל ציוד ו/או רכוש, לרבות עגלות ילדים, כאמור בשטח המסגרת נעשית באחריותם המלאה והבלעדית של ההורים.

 

 נספח ב' –כתב התחייבות למעון שמעה

מתחייבים בזאת ביחד ולחוד כלפי היישוב כדלקמן:

לשלם לכם במועד שיקבע על-ידי היישוב את מלוא שכר הלימוד עבור הילד/ה. התשלומים ע"י חיוב בכרטיס המשפחה בהנה"ח של האגודה.

 1. אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפותו.
 2. אנו מתחייבים בזאת שלא לבטל את התשלום עד לתשלום מלוא שכר הלימוד בכפוף לאמור בבקשת הרישום ובכתב התחייבות זה.
 3. ברישום למעון אנו מתחייבים כי עד לקבלת דרגת הזכאות הקבועה ממשרד התמ"ת נשלם לישוב עפ"י הדרגה המרבית שתקבע ע"י משרד התמ"ת.
 4. ידוע לנו כי משרד התמ"ת יכול לעדכן מחירי שכר לימוד במהלך השנה ואנו מתחייבים לשלם את התעריפים החדשים שייקבעו.

שכר לימוד    

 ידוע לנו כי שכר הלימוד במעונות מודרג ונקבע ע"י משרד התמ"ת  לפי גיל הילד ביום 01/09/2021     

  עלות חודשית לתינוק לפי טבלת שכר הלימוד ( מי שנולד אחרי 31.05.20)

עלות חודשית לפעוט / בוגר לפי טבלת שכר הלימוד (מי שנולד לפני 01.06.20).

טבלת שכר הלימוד המדורג מתעדכנת לפרקים ומתפרסמת בצו החתום ע"י משרד העבודה והרווחה ומשרד האוצר.    

 • הקריטריונים וההנחיות לקביעת הדרגות נקבעים ע"י משרד התמ"ת ומפורסמים על-ידו. 
 • הורים המעוניינים שתקבע להם דרגת זכאות אישית לצורך תשלום שכר הלימוד, מתבקשים להירשם באתר  משרד התמ"ת ולצרף את המסמכים הנדרשים .

גביה ותשלומים

 • שכר הלימוד השנתי יגבה ב – 12 תשלומים החל מחודש ספטמבר 2021 ע"פ גובה שכר הלימוד שנקבע ע"י משרד התמ"ת ב- 15 לכל חודש. התשלומים ע"י חיוב בכרטיס המשפחה בהנה"ח של האגודה.
 • ברישום למעון: עד לקבלת דרגת הזכאות הקבועה וההחזרים בפועל ממשרד התמ"ת ישלמו ההורים את שכר הלימוד המלא, לאחר קבלת הזכאות תיערך התחשבנות רטרואקטיבית מיום קביעת דרגת הזכאות ותיערך פריסה עד לסוף השנה. במידה ויהיו הפרשים לטובת הלקוח יקבל החזר מהישוב.
 • ילד המתקבל למעון בין ה-1 לחודש ועד ה- 15 לחודש יחויב בתשלום שכר הלימוד עבור חודש מלא.
 • ילד המתקבל למעון בין ה- 16 לחודש ועד לסוף החודש יחויב בחודש הכניסה בתשלום של 50 % משכר הלימוד המלא (הנחה לא מתקבלת עבור חצי חודש) מהדרגה הקבועה שתקבע ע"י משרד העבודה והרווחה לחודש הבא .
 • שכר הלימוד ישולם באמצעות הוראת קבע בלבד.

פיגור בתשלומים

 • בנוסף לאמור בסעיף לעיל אנו מתחייבים לשלם ליישוב כל הוצאה בגין אי תשלום.
 • הייתה גבייתו של תשלום כלשהו כרוכה בנקיטת הליכים משפטיים יחויבו ההורים גם בתשלום הוצאות  משפט  ושכ"ט עו"ד, כפי שיפסקו.
 • הישוב יהא רשאי לגבות את כל התשלומים המגיעים לו כאמור בנספח א' לרבות הפרשי ההצמדה, הריבית וההוצאות.
 • הישוב יהא רשאי להפסיק ביקורו של ילד במעון בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו וזאת לאחר מתן התראה בכתב של 14 ימים מראש.

החזר שכ"ל בתקופת היעדרות

 • ילד הנעדר מהמעון מחמת מחלה העולה על 21 יום ברציפות יחויב, בגין תקופת מחלתו בלבד, בתשלום 80% משכר הלימוד החודשי לפי דרגת הזכאות ובלבד שיוצג אישור רפואי מתאים לתקופת היעדרותו.
 • בכל מקרה אחר של היעדרות (או מחלה לתקופה הקצרה מ- 21 יום) – ישולם מלוא שכר הלימוד החודשי לפי דרגת הזכאות.
 • תשלום במקרה של עזיבת ילד במהלך שנת הלימודים.
 • בכל מקרה של עזיבת ילד את המסגרת מתחייבים ההורים לשלוח מכתב ביטול בפקס למזכירות היישוב ולוודא קבלתו לא יאוחר מה- 20 לחודש הקודם לחודש הביטול.
 • אי חתימה על טופס ביטול בזמן שליחת הפקס וקבלת אישור מהמזכירות תגרום לחיוב חודש נוסף.
 • נחתם טופס ביטול לאחר ה- 20 לחודש וזאת בתקופה שבין תחילת שנת הלימודים במעון ועד ליום  28.02.22  יחויבו ההורים בתשלום עבור חודש ימים נוסף, במהלכו רשאי הילד לבקר במעון. 
 • כל עזיבת ילד במהלך החודש את המסגרת עד לתאריך 30.04.2022 יחויב בתעריף מלא של אותו חודש בו הודיע על עזיבה. 
 • כל עזיבת ילד לאחר  01/05/2022  ללא קשר עם מועד מתן ההודעה, תחויב בתשלום שכר הלימוד במרבי עד לסוף שנת הלימודים.
 • בכל מקרה של עזיבת ילד במהלך השנה את המעון – יחויב החלק היחסי הנגבה עבור חודש  אוגוסט 2022. 

 

שעת חירום

 • היה ויוכרז מצב בו המשק בשעת חירום ו/או מצב ביטחוני מתוח ו/או תפרוץ מלחמה ו/ או מגיפה ו/או יורה משרד החינוך על סגירת מוסדות החינוך מכל סיבה שהיא , לא יובא הילד למעון והוא יישאר בחזקת הוריו גם אם תחליט האגודה לפתוח את המעון לצורך טיפול והשגחה על ילדי הישוב. לא תהיה במקרה זה משום עילה להורים לתבוע השבת כספים או ניכוי כספים מדמי השהיה או מכל תשלום ע"פ הסכם זה .
 • במידה והאגודה תחליט , עקב צרכים ביטחוניים להפעיל שמירה מיוחדת באזור הגיל הרך, ידרשו ההורים להשתתף בעלות השמירה בנוסף לתשלום דמי השהייה החודשיים.
 • במידה וייתרחש מצב חירום, מצב מלחמה, או אירוע בטחוני, תברואתי, בטיחותי, או רפואי המחייב פינוי מיידי של הילדים, ידאגו ההורים לאלתר עם קבלת ההודעה הטלפונית מהמעון לקחת את הילדים ולהוציאם משטח המעון ולא תהיה במקרה כזה שום עילה להורים לתבוע השבת כספים או ניכוי כספים מדמי השהיה או מכל תשלום ע"פ הסכם זה.

 

-נספח ג'-

 

בריאות הילד

 • יש למלא בהקפדה את כל הנתונים הנדרשים בטופס "הצהרה ומידע על בריאות הילד המצורף כנספח לבקשה זו  ולהביאו ביום הראשון ללימודים למעון.
 • בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה ו/או מחלה ו/או הפרעה כלשהי מתחייבים ההורים לחתום, כתנאי לקבלת הילד למעון, גם על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית ולפעול על פי האמור בו.
 • בכל מקרה שבו יתברר כי לא מולאו בטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד כל הפרטים הנדרשים בו ו/או נמסרו פרטים לא נכונים ו/או לא שלמים ו/או לא מדויקים – יהא היישוב רשאי להפסיק מידית את ביקורו של הילד במעון.

הטיפול בילד חולה    

 

      1. ילד שחלה בזמן שהותו במסגרת, יעשה ניסיון לאתר את ההורים, אשר מתחייבים להוציאו/ה מהמסגרת בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית על כך. 

 • 2. ההורים מתחייבים שלא לשלוח למסגרת ילד חולה והיישוב יהא רשאי לא לקבל ילד חולה וזאת עד להחלמתו המלאה. חזרת הילד למסגרת תלווה באישור רופא על כשירותו לחזור למסגרת.   
 • 3. משרד הבריאות אוסר על מתן תרופות ע"י הצוות, למעט במקרה של חום גבוה שאז רשאי הצוות המטפל לתת אקמול בלבד וזאת בכפוף להסכמת ההורים וחתימתם ע"ג טופס בו  ההורה מצהיר כי הילד אינו רגיש לאקמול.
 • 4. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה, אם יינתן, יחולו על ההורים.

 

אנו מצהירים בזאת כי כל הפרטים שמסרנו לעיל, לרבות הפרטים שבנספחים המצורפים לבקשה זו – הינם מלאים ומדויקים. במידה ויתברר בכל שלב שהוא שהפרטים שנמסרו, כולם או חלקם, אינם נכונים ו/או מדויקים ו/או מלאים – יהא היישוב רשאי לבטל את ההרשמה ו/או להפסיק הביקור של בננו / בתנו במעון – מיידית.

 

אני הח"מ מאשר/ת שקראתי את כל האמור בבקשה על נספחיה, הבנתי את תוכנם ומשמעותם, ואני מסכים/ה ומתחייב/ת למלא אחר האמור בהם.

 

- נספח ד'-

הולכת והחזרת ילד למעון

 

  • הולכת ילד למסגרת ו/או ממנה תעשה ע"י ההורים ובאחריותם המלאה.
  • הסעת ילד למסגרת או ממנה, באמצעות חברת הסעות, אם תעשה, הינה באחריותם המלאה והבלעדית של ההורים.
  • יש לעדכן את מנהלת המעון  בטופס את שמות המבוגרים  הרשאים להוציא הילד מהמסגרת.
  • הוצאת הילד ע"י מי ששמו לא צוין בטופס תיאסר, למעט אם תינתן ע"י ההורים הודעה על כך מראש למנהלת. במקרה כזה יימסר הילד עם הצגת תעודה מזהה. 
  • הולכת ילד להורים פרודים או גרושים – תעשה בהתאם להחלטת ביהמ"ש או ביה"ד מוסמך כפי שתימסר בכתב למנהלת.       

 

(להלן "הילד" ) מתחייבים בזאת ביחד ולחוד בהתאם לתיקון חוק העונשים (תיקון מס' 58) – השארת ילד בגן התשס"א

2001 האוסר על הישארות ילד מתחת לגיל 6 ללא השגחה ראויה, אני מצהיר בזאת שידוע לי שהבאת ילדים למעון

בשעת הבוקר והחזרתם בתום יום הלימודים לביתם הן בתחום אחריותם הבלעדית של ההורים .

 

 1. הילד יגיע כל בוקר למעון בליווי מבוגר.

 

 

 

- נספח ה'-

 

 

הצהרה ומידע על בריאות הילד/ה

 

 1. לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת  בני/בתי והמחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת.
 2. לבני/בתי בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת.

 

 • רגישות ו/או אלרגיה למזון, אקמול, לתרופות או לגורם אחר:

 

הערות:

יש לצרף מסמכים אודות המגבלה / הבעיה

 

- נספח ו'-

 

הסכמת ההורים לשימוש בתצלומי בני / בתי

 

 

אנו החתומים מטה, הוריו/ה של  מצהירים בזה, כי אין לנו כל התנגדות כי תמונת בני/בתי תפורסם

באתר האינטרנט של היישוב.

 

הננו מודעים לכך, כי מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על ידי היישוב וכי פרסום התמונה אינו נעשה באופן משפיל

 אינו מבזה, ומכאן ניתנת הסכמתנו.

 

הננו מתחייבים בזאת, כי לא תעלה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או עילת תביעה בגין שימוש היישוב

בתמונת בני/בתי באתר האינטרנט של היישוב לרבות טענה בדבר פגיעה בפרטיות.

פרטי הילד:

//

פרטי ההורים:

הערות:

הצהרת בריאות הילד:

הננו מודעים לכך כי מעון היום, להלן "המעון", שבהנהלתכם – אליו עומד הילד להתקבל – בנוי לטיפול בילדים בריאים, ללא צורך בטיפול ותזונה מיוחדים. ידוע לנו כי בצוות המעון – בהתאם לתקנות של משרד העבודה והרווחה – לא כלולים רופאים, אחיות או בעלי מקצוע פרה – רפואיים. הננו מצהירים כי בריאותו של הילד- תקינה ואין לו מגבלה רפואית המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת. אני מתחייב/ת להודיע למנהל/ת המעון על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/בתי.

לבני / בתי קיימת בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו/ או טיפול מיוחד במסגרת במידה ויש לילד/ה מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנערכת במעון ומטעמו ו/או יש לבני/בתי רגישות יתר כגון אסטמה, אלרגיה לסוגי מזון וכד'. יש ליידע את מנהלת המעון

מסמכים נלווים לבקשה: צילום ת.ז. / ערכת הרשמה לשנת הלימודים

[צרף/י קובץ]